1
2
3
4
5

keytool -genkey -alias JFrench.keystore -keyalg RSA -validity 1000000 -keystore JFrench.keystore

jarsigner -verbose -keystore E:\projects\keystore\JFrench.keystore -s ignedjar JFrench_signed.apk foo.apk JFrench.keystore

http://showlike.iteye.com/blog/1686103

http://blog.csdn.net/jesusjzp/article/details/7922451