http://lovesoo.org/wordpress-code-highlight-plugin-syntaxhighlighter-evolved.html

作者主页为:http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/syntaxhighlighter/

使用小结:

1.安装启用后,在SyntaxHighlighter设置中,选择Highlighter Version为Version 2.x

2.可以把"显示工具条"选项选中

3.使用中非常方便,只需要在文章中输入:[@php]你的代码[/php](用时请去掉@)

4.测试代码,显示效果如下。

    <td class="content">
     <code class="plain"><!DOCTYPE html PUBLIC </code><code class="string">"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"</code><code class="string">"<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd</a>"</code><code class="plain">></pre></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>2</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>3</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><html xmlns=</code><code class="string">"<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>"</code> <code class="plain">xml:lang=</code><code class="string">"en"</code><code class="plain">lang=</code><code class="string">"en"</code><code class="plain">></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>4</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><head></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>5</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><meta http-equiv=</code><code class="string">"Content-Type"</code> <code class="plain">content=</code><code class="string">"text/html; charset=UTF-8"</code> <code class="plain">/></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>6</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><title>PHP Code Example</title></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>7</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">></head></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>8</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><body></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>9</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><h1>PHP Code Example</h1></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>10</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><p><?php </code><code class="functions">echo</code> <code class="string">'Hello World!'</code><code class="plain">; ?></p></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>11</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><p>This line is highlighted.</p></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>12</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><div></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>13</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">>This  is  an</div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>14</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">>example   of  smart</div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>15</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">>tabs.</div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>16</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">></div></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>17</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">><p><a href=</code><code class="string">"<a href="http://wordpress.org/">http://wordpress.org/</a>"</code><code class="plain">>WordPress</a></p></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt2">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>18</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">></body></div></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 
 
 <div class="line alt1">
  <table>
   <tr>
    <td class="number">
     <code>19</code>
    </td>
    
    <td class="content">
     <code class="plain"><div id=</code><code class="string">"_mcePaste"</code><code class="plain">></html></code>
    </td>
   </tr>
  </table>
 


PS:一些简码示例(用时请去掉@)