https://redis.io/topics/data-types

https://redis.io/topics/data-types-intro