http://blog.csdn.net/xiaoli_feng/article/details/4567184

在实际的开发中,可能在一个运算符中出现多个运算符,那么计算时,就按照优先级级别的高低进行计算,级别高的运算符先运算,级别低的运算符后计算,具体运算符的优先级见下表:

运算符优先级表

   优先级
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   运算符
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   结合性
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   1
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   () [] .
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左到右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   2
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   ! +(正)  -(负) ~ ++ -
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从右向左
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   3
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   * / %
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   4
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   +(加) -(减)
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   5
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   << >> >>>
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   6
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   < <= > >= instanceof
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   7
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   ==   !=
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   8
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   &(按位与)
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   9
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   ^
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   10
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   |
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   11
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   &&
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   12
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   ||
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从左向右
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   13
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   ?:
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="85">
  
   从右向左
  
 </td>
</tr>

<tr>
 <td valign="top" width="57">
  
   14
  
 </td>
 
 <td valign="top" width="226">
  
   = += -= *= /= %= &= |= ^=  ~=  <<= >>=   >>>=
  
 </td>
 
 <td width="85">
  
   从右向左
  
 </td>
</tr>

  说明:

 1、 该表中优先级按照从高到低的顺序书写,也就是优先级为1的优先级最高,优先级14的优先级最低。

 2、 结合性是指运算符结合的顺序,通常都是从左到右。从右向左的运算符最典型的就是负号,例如3+-4,则意义为3加-4,符号首先和运算符右侧的内容结合。

 3、 instanceof作用是判断对象是否为某个类或接口类型,后续有详细介绍。

 4、 注意区分正负号和加减号,以及按位与和逻辑与的区别

 其实在实际的开发中,不需要去记忆运算符的优先级别,也不要刻意的使用运算符的优先级别,对于不清楚优先级的地方使用小括号去进行替代,示例代码:

         int m = 12;

         int n = m « 1 + 2;

         int n = m « (1 + 2); //这样更直观

这样书写代码,更方便编写代码,也便于代码的阅读和维护。